අවධානයෙන් කියවන්න! මේ මිනිත්තු පහළොව තුල මෙතෙක් පාසැල් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ සිංහලයාට සිදුව ඇති කණගාටුදායක තත්වය සහ ඉන් ගොඩ ඒමට කලයුතු දේ පිලිබඳ සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කිරීම අපේ අරමුණයි.