ඔබ විසින් ලියාපදිංචිය අවලංගු කරන ලදී. නමුත් මේ පිලිබඳ අපගේ බලවත් කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිමු. තෙරුවන් සරණයි.

You have cancelled your registration. We feel very sorry for this. May the triple gem bless you.[ESPRESSO_CANCELLED]