මෙහෙණින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් අනුරාධපුර පුජා නගරයේ නවාතැන්පළක් සැකසීම.

අනුරාධපුර පූජා නගරය නිතර බෞද්ධ ජනයාගෙන් පිරී පවතින පුජා භූමියක් බව ඔබ අප සියල්ලන්ම දන්නවා. නමුත් බොහෝවිට ඔබ නොදන්නා සහ ඔබ නොහිතන, අවධානය යොමු කලයුතු බරපතල කාරණාවක් අප දුටුවා. එනම් එම පුජා භූමියේ මෙහෙණින් වහන්සේලාට නවාතැන් ගැනීමට සුදුසු ස්ථානයක් සොයා ගැනීම ඉතාම දුෂ්කර කාරණාවක් බවයි. කොතෙක් පන්සල් තිබුනද මෙහෙණි ආරාම ඇත්තේ ඉතාම ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් වීම මෙයට හේතුවයි.

අපට හැකි ශක්තියෙන් අපි මෙහෙණින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ඇඳන්, කොට්ට, මෙට්ට මදුරුදැල් සහිතව නවාතැන් පිණිස ස්ථානයක් සකස් කළෙමු.