රාජ්‍ය වර්ෂ 2016 වසර සඳහා නිලධාරී මඩුල්ල.

සභාපති: මධුසංඛ රත්නායක මහතා
ලේකම්: නුවන් දිසානායක මහතා
භාණ්ඩාගාරික: දිශාන් ප්‍රභාෂණ මහතා
සංවිධායක: සුදේශ් ජයවීර මහතා
උප සභාපති: ඉන්දික සම්පත් මහතා
උප ලේකම්: අකිල ගුණතිලක මහතා
උප භාණ්ඩාගාරික: අශාන මහතා