මේ රටේ ඉන්නේ පුදුමාකාර මිනිස්සු කොට්ටාශයක්. තමන්ගේ බත්පත විපතට පත් වූවන් වෙනුවෙන් පූජ කරන්න තරම් ඇත්තටම ඔවුන්ගේ හදවත් කරුණිකයි.

මේ තියෙන්නේ අද උදේ (මැයි 19) මරදානේ දුම්රිය ස්ථානයේදී විපතට පත්වූවන් වෙනුවෙන් සිදුකල ආධාර එකතු කිරිමේ වැඩසටහනක වීඩියෝ දර්ශනයක්.

ඔබත් බලන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ මනුස්සකම කොහොමද කියලා…