යළි පිබිදෙන හිරු දරුවෝ සමිති ව්‍යවස්ථාව හා 2016 වර්ෂය සඳහා නිලධාරි මඩුල්ල සහ නව ව්‍යවස්ථාව.