දුර්ලභ ග්‍රන්ථයක් ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සංරක්ෂණය

“සුප්‍රසිද්ධ කතෝලික දේව ගැතිවරයෙකු වූ හෙන්රි වෑන්ෆ්රෙයිඩ් මහතා බුද්ධසාශනයෙහි පැවිදිවීමේ...

තවදුරත් කියවන්න