කූරගල දරුවන් වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද පොත්පත් කට්ටල, පැන්සල්, පෑන්, මකන, අඩිරූල් ආදී එදිනෙදා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහන 2014-06-08 දින සාර්ථක අන්දමින් කූරගල අවට ඉතා දුෂ්කර දහම් පාසල් හතරක් ඉලක්ක කරගෙන සිදුකළ අතර මේ එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකි.

මේ සඳහා නන් අයුරින් උපකාර කළ සැමට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා..