ඔබේ අධ්‍යාපනයට සිදුකර ඇති දේ – හෙළයන්ගේ අවධානය පිණිසයි…!

අවධානයෙන් කියවන්න! මේ මිනිත්තු පහළොව තුල මෙතෙක් පාසැල් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ සිංහලයාට සිදුව ඇති කණගාටුදායක තත්වය සහ ඉන් ගොඩ ඒමට කලයුතු දේ පිලිබඳ සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කිරීම අපේ...

තවදුරටත් කියවන්න