රාජ්‍ය වර්ෂ 2016 සැප්තැම්බර් මස 20 වන බිනර පොහොය දින කිරිබත්ගොඩ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ මාසික ඔසුපැන් දන්සැල සහ සමාජය දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන පැවැත්වූ වෙමු.
මීට සමගාමීව විහාරස්ථානයේ සිල් සමාදන් වූ උපාසක උපාසිකාවන් පිරිසටත් ඔසුපැන් පිළිගැන්වීමක් සිදු විණි…
මේ වැඩ සටහනට සහයෝගය දැක්වූ ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි…!