හදිසි අවස්ථාවක දුරකතන අංකය ඔස්සේ අපව සම්භන්ධ කර ගැනීමට 0716905344 අංකයෙන් සභාපති තුමා අමතන්න.

පහත පෝරමය පුරවා විද්යුත් පණිවිඩයක් එවීමටද හැකියි.

4 + 9 =