හදිසි අවස්ථාවක දුරකතන අංකය ඔස්සේ අපව සම්භන්ධ කර ගැනීමට 0713323632 අංකයෙන් අපව අමතන්න.

පහත පෝරමය පුරවා විද්යුත් පණිවිඩයක් එවීමටද හැකියි.

7 + 7 =